VoiceXpert VXH-HIS-V — Шнур-переходник для телефонных аппаратов Avaya

Артикул: VXH-HIS-V